Podmienky používania

Podmienky využívania služieb bazar.elbe.sk

1. Bazar.elbe.sk sú internetové stránky prevádzkované Firmou ELBE hockey s.r.o., Vrlíkova 8
031 01, Liptovský Mikuláš, IČO: 36434060, IČ DPH: SK 2022065606, Okresný súd Žilina. Vložka číslo 16586/L (ďalej len „prevádzkovateľ“). Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   (ďalej len „SOI“).

 

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti.

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí“. Pokiaľ sa na serveri objaví „zakázaný“ inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom jazyku.

 

3. Služby bazar.elbe.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť, ktorej aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality Služby bazar.elbe.sk, napríklad topovanie inzerátu pomocou platobnej brány.

 

4. Spoplatnené doplnkové služby:

Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii.

  • Topovanie inzerátu znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.
  • Aktivácia spoplatnenej doplnkovej služby „Topovanie inzerátu“, zvýraznenie inzerátu je možné uskutočniť vykonaním úhrady platby aktivačného poplatku platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány banky ČSOB.
  • Aktiváciu doplnkových služieb prostredníctvom GP WebPay
  • Vykonaním platby si používateľ aktivuje vybranú službu na určitý čas, t.j. 7 dní. Cena za topovanie inzerátu bude platba vo výške 1,50 € na 7 dní.

 

5. Prevádzkovateľ má právo vykonať nevyhnutné zmeny, prípadne zmazať inzerát, ktorý podľa jeho uváženia nespĺňa tieto podmienky alebo pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov, pokiaľ užívateľ inzerát neoznačí ako predaný. Pred skončením doby zverejnenia bude užívateľ informovaný mailom a tomto stave a je na ňom, či si predĺži dobu zverejnenia. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou prihlásenia sa do svojho konta a následným vymazaním inzerátu.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb bazar.elbe.sk ani za spôsob akým služby bazar.elbe.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb bazar.elbe.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb bazar.elbe.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá.

13. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

14. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na serveri v súlade s týmito podmienkami.

15. Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare.

16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb bazar.elbe.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby bazar.elbe.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

17. Ak používateľ poruší naše podmienky, môže byť zablokovaný. Doba zablokovania závisí od závažnosti porušenia a vašej predchádzajúcej aktivity na bazar.elbe.sk.

18. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

19. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na bazar.elbe.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

20. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

Ak máte otázky, žiadosti alebo sťažnosti kontaktujte nás bazar@elbe.sk

 

V Liptovskom Mikuláši 01.05.2023